Wyszukiwanie odbywa się po nazwie firmy lub po nazwie miasta. Można podać pełną nazwę firmy, lecz zalecamy szukanie po częściowej nazwie, pozwoli to odnaleźć wyniki nawet takie w których popełniono drobne błędy literowe. Aby aonaleźć firmy w danej miejscowości zalecamy podać pełna nazwę miejscowości lub jeśli nazwa jest wieloczłonowa proszę podać tylko jej pierwszą część.

Baza Biur Rachunkowych

Sprawdzone biura rachunkowe w okolicy
 województwo:  miasto lub nazwa firmy:

Strona główna

Regulamin serwisu http://www.dobre-biuro-rachunkowe.pl

r
email:

I   DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie biura rachunkowego,
2. Właściciel - bbSoft WebDesign z siedzibą we Wrocławiu,
3. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
4. Regulamin - niniejszy Regulamin,
5. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.dobre-biuro-rachunkowe.pl za pośrednictwem której Klient może dodawać, aktualizować oraz usuwać wpisy dotyczące prowadzonego przez niego biura rachunkowego,
6. Wpis bezpłatny - wpis znajdujący się w bazie biur rachunkowych w Serwisie, który jest zamieszczany, aktualizowany i utrzymywany w Serwisie za darmo,
7. Wpis PREMIUM - wpis znajdujący się w bazie biur rachunkowych w Serwisie, który Klient wybrał jako płatny i zawierający - poza informacjami znajdującymi się we Wpisie bezpłatnym także:
  a. pełne dane Klienta (adres firmy i strony www, e-mail, numery telefonów),
  b. logo Klienta lub zdjęcie jego strony www,
  c. dynamiczną mapę dojazdową do siedziby Klienta.
Wpis PREMIUM jest zawsze wyświetlany ponad wpisami bezpłatnymi w mieście i województwie, w którym Klient ma swoją siedzibę,
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
9. Zakup Wpisu PREMIUM - oświadczenie woli Klienta wyrażone w formie użycia przycisku "WYBIERAM" przy Wpisie PREMIUM oraz opłacenie Wpisu na wybrany okres czasu.
II   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Serwisu jest zebranie i zaprezentowanie internautom bazy biur rachunkowych działających w różnych miastach Polski.
2. Realizując cel opisany w ust. 1 powyżej, Właściciel Serwisu umożliwia wszystkim biurom rachunkowym działającym na terenie Polski, dodanie oraz zarządzanie wpisem dotyczącym tego biura.
3. Zarządzając swoim wpisem, Klient może wybrać Wpis bezpłatny lub Wpis PREMIUM.
4. Klient nie może zamieszczać w dokonywanym przez siebie wpisie żadnych treści o charakterze bezprawnym oraz - w jakikolwiek sposób - obraźliwych wobec Właściciela Serwisu czy też innych podmiotów obrotu gospodarczego.
5. Klient dokonuje aktualizacji wpisu po zalogowaniu się do Serwisu. Logowanie jest możliwe z podstrony dotyczącej Wpisu danego Klienta, po kliknięciu w link "Edytuj wpis" i podaniu kodu PIN, który Klient otrzyma od Właściciela serwisu w formie elektronicznej.
6. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia kodu PIN przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, a w przypadku jego utraty lub uzyskania informacji o dostępie do niego osób nieuprawnionych, powinien niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Serwisu w celu dezaktywowania dotychczasowego kodu i nadania nowego. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek użycia kodu PIN przez osoby nieuprawnione, które w jakikolwiek sposób uzyskały go od Klienta.
III   WPISY BEZPŁATNE
1. Dodawanie wpisów, ich utrzymywanie i samodzielne zarządzanie w wersji podstawowej jest bezpłatne, bez ograniczeń czasowych.
2. Uzupełniając Wpis, Klient jest informowany w pouczeniach do poszczególnych jego części o informacjach, które może zamieścić we Wpisie bezpłatnym.
3. W przypadku, gdy Klient zamieści we Wpisie bezpłatnym informacje, o których mówi pkt II ust. 4 lub też zamieści informacje, które zgodnie z pouczeniem nie powinny się w nim znaleźć np. dane adresowe w opisie firmy, Właściciel Serwisu - w zależności od okoliczności może usunąć Wpis Klienta w całości lub w części, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
4. Przez 3 miesiące od zaktualizowania Wpisu, jest on oznaczony jako "Profil aktualny".
IV   WPISY PREMIUM
1. Klient może dokonać wyboru Wpisu PREMIUM w dowolnym momencie, podczas edycji wpisu.
2. Wpisy PREMIUM są płatne w systemie na 6 lub 12 miesięcy, według stawek podanych w panelu podczas edycji wpisu.
3. Wpis PREMIUM zostaje aktywowany w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Właściciela Serwisu.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty, Właściciel Serwisu wystawi fakturę VAT potwierdzającą Zakup Wpisu PREMIUM i prześle ją drogą elektroniczną na adres Klienta.
5. Przed zakończeniem okresu, na jaki Wpis PREMIUM został zakupiony, Klient zostanie powiadomiony o zbliżającym się zakończeniu usługi i będzie mógł podjąć dobrowolną decyzję o przedłużeniu tego Wpisu. W przypadku nieprzedłużenia Wpisu PREMIUM wygasa on, a Wpis Klienta stanie się Wpisem bezpłatnym.
6. Wpisy PREMIUM nie zawierają wpisów innych biur rachunkowych oznaczonych jako "inne biura księgowe w tym mieście".
7. Wpisy PREMIUM, po sprawdzeniu danych Klienta w ogólnodostępnych rejestrach, otrzymują znacznik "Firma zweryfikowana".
8. W przypadku, gdy Klient zamieści we Wpisie PREMIUM informacje, o których mówi pkt II ust. 4, Właściciel Serwisu - w zależności od okoliczności może usunąć Wpis Klienta w całości lub w części, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
V   WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych oraz konieczność posiadania:
  a. urządzenia odbierającego dane teleinformatyczne,
  b. dostępu do sieci Internet,
  c. adresu e-mail,
  d. zainstalowanej powszechnie dostępnej przeglądarki internetowej w wersji możliwie jak najnowszej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie, Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia, w szczególności służące zapobieganiu ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
VI   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient może zgłosić Właścicielowi reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Regulaminie, w przypadku niepoprawnie wyświetlanego wpisu.
2. Właściciel w ciągu 14 dni usunie problemy związane z niepoprawnym wyświetlaniem wpisu lub udzieli odpowiedzi - jeśli wpis wyświetla się poprawnie.
3. Jeśli problemy z poprawnym wyświetlaniem wpisu dotyczą Wpisu PREMIUM, o czas w jakim występowała usterka przedłuża się okres obowiązywania tego Wpisu.
VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.dobre-biuro-rachunkowe.pl/regulamin.php
2. Klient ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą swojego systemu teleinformatycznego.
3. Właściciel może wprowadzić zmiany w Regulaminie z ważnych powodów, po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Nowy Regulamin wchodzi w życie od dnia publikacji. Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności KC oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin obowiązuje od 18.01.2016r.


 
Strona główna | Regulamin | Dodaj biuro rachunkowe
Znajdź dobre biuro rachunkowe w swojej okolicy.
Odwiedziny dzisiaj: 3401
Wszystkich: 16042993
Potrzebujesz pomocy?


Ocena: 4,99
Głosów: 1463